09/02/2023

Ngày 28 tháng 1 năm 2022, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán “VHM”) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021 theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý 4 năm 2021 đạt 23.413 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 14.126 tỷ đồng, tương đương quý 4 năm 2020 trong khi lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 11.932 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong Quý 4 năm 2021 đạt 2.747 đồng.