02/07/2022

FLC Faros (ROS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần 688 tỷ đồng, tăng 181% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp theo đó cũng tăng 701% lên 105,35 tỷ đồng.

Tuy vậy, hoạt động tài chính không thực sự khả quan. Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 89% so với cùng kỳ xuống còn 21,01 tỷ đồng, chủ yếu do không còn lãi đột biến từ việc bán các khoản đầu tư tài chính. Trong khi đó, Chi phí tài chính lên tới gần 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 3,38 tỷ đồng.

Các chi phí phát sinh trong kỳ khác cũng tăng cao, trong đó tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lên tới 67,5 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, ROS đã ghi nhận 69 tỷ đồng lợi nhuận khác, chủ yếu do chênh lệch đánh giá tài sản. Trong khi quý 4/2020 công ty lỗ khác hơn 11 tỷ đồng.

Kết quả, ROS báo lãi 62,11 tỷ đồng trong quý 4/2021, giảm mạnh 59% so với cùng kỳ 2020.

Tính chung năm 2021, ROS ghi nhận doanh thu 2.496 tỷ đồng, tăng 39%; Lợi nhuận sau thuế 95,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi chưa tới 1 tỷ đồng trong năm trước.