06/07/2022

Đề án mở rộng thành phố Phan Thiết

Theo định hướng đến năm 2035 của tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết sẽ trở thành đô thị loại I. Phan Thiết khi đó sẽ đóng vai trò là trung tâm du lịch, dịch vụ cấp quốc gia và quốc tế; là đô thị trung tâm lớn nhất của Bình Thuận về mọi mặt.

Ngoài ra, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt trong năm 2020 với 4 giai đoạn cụ thể. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch bao gồm thành phố Phan Thiết hiện tại và phần mở rộng gồm các địa phương: xã Hàm Thắng, thị trấn Phú Long và một phần xã Hàm Liêm, Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc; một phần xã Hàm Mỹ thuộc huyện Hàm Thuận Nam.