03/10/2022

CTCP Bột giặt LIX (mã LIX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt là 646 tỷ đồng và 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,4% và 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Bột giặt Lix cũng mới công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 550 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận quý 3 cũng giảm hơn phân nửa so với hai quý đầu năm và không hoàn thành kế hoạch đạt 30 tỷ đồng do HĐQT đề ra. Biên lợi nhuận gộp giai đoạn này chỉ đạt 19,6%, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 26%. 

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Lix đạt 1.932 tỷ đồng và 160 tỷ đồng, giảm lần lượt 15,7% và 35% so với cùng kỳ.