03/10/2022

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1/7/2014 – 30/12/2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất các đơn vị, tổ chức sử dụng đất.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức tại một số địa phương như huyện Núi Thành, Phước Sơn, Thăng Bình, Nam Giang, Tiên Phước, thị xã Điện Bàn, TP Hội An,… có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Qua đó, 13.619.684 m2 diện tích đất đã được thu hồi.

Ngoài ra, một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép cũng đã bị xử lý và buộc phải thực hiện đúng quy định.

Đến thời điểm ngày 31/12/2021, có 18 đơn vị đã khắc phục các sai phạm có liên quan. Tuy nhiên hiện nay còn 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 3, Điều 15, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ “dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng”.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thăng Bình có hai trường hợp vi phạm không đưa đất vào sử dụng. Thị xã Điện Bàn và TP Hội An có 6 trường hợp sử dụng đất chậm so với tiến độ đã cam kết.

Ngoài ra TP Hội An có một trường hợp không đưa đất vào sử dụng và một trường hợp chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng.

Huyện Núi Thành cũng có một trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng.

Đa số các vi phạm này đã được phát hiện và xử lý từ nhiều năm trước tuy nhiên hiện vẫn đang vi phạm.