04/10/2022

CTCP Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố phát hành thành công 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng, trả lãi 6 tháng/lần với lãi suất 11%/năm, phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

Trái phiếu được phát hành ngày 20/5/2021, đáo hạn vào ngày 20/11/2022, ngày hoàn thành đợt phát hành là ngày 22/07/2021.