08/02/2023

Xem xét trong một thời gian dài 5 năm gần đây (2016 – 2021), dữ liệu cho thấy Việt Nam đồng (VND) không mất giá như các nhận định mà trên thực tế, vấn đề nằm ở chỗ giá nhà đất đã liên tục tăng quá cao.

Việt Nam đồng ổn định về giá trị

Cụ thể theo dữ liệu (xem tại đồ thị 1), so sánh sự mất giá của VND (thông qua chỉ số giá tiêu dùng- CPI) với giá vàng và tỷ giá USD, thì sẽ thấy tiền VND đã giữ giá rất tốt.