09/02/2023

Tại tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNN ) vừa công bố, Bộ Tài chính có đề nghị sửa đổi mức bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức từ chênh lệch thu chi.

Bộ Tài chính cho biết, tại Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg về chế độ tài chính của NHNN quy định phần kinh phí tiết kiệm được do thực hiện khoán chi và trích từ chênh lệch thu, chi của NHNN được sử dụng để bổ sung thu nhập cho cán bộ NHNN ở mức tối đa không quá 0,8 lần lương, phụ cấp lương thực tế thực hiện trong năm.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Như vậy, không còn quy định riêng về tiền lương đối với các đơn vị được áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của đơn vị, do đó các quy định liên quan về tiền lương sẽ phải sửa đổi.

Tuy nhiên hiện nay, chính sách tiền lương mới của NHNN theo tinh thần của Nghị quyết số 27/NQ-TW chưa được ban hành.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 9/10/2020, Ban chấp hành Trung ương đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên cơ chế giao khoán như hiện nay.

Đáng chú ý, theo Bộ Tài chính, hiện nay, NHNN thực hiện giao khoán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc theo cơ chế phân chia đồng đều như nhau, chưa xây dựng được cơ chế tiền lương và phân phối thu nhập nội bộ.

“Việc phân phối thu nhập đồng đều không đảm bảo tính công bằng giữa các bộ phận (giữa các bộ phận có mức độ công việc phức tạp cao hoặc đem lại hiệu quả về kinh tế như chính sách tiền tệ, cơ quan thanh tra giám sát, Sở giao dịch với các bộ phận làm việc hành chính đơn thuần như các bộ ngành khác) đã không tạo ra động lực khuyến khích đối với đội ngũ cán bộ của NHNN nhất là những cán bộ có trình độ, năng lực và công tác trong những lĩnh vực có tính đặc thù của NHNN”, Bộ Tài chính đánh giá.

Để khuyến khích NHNN tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch tài chính và dự toán nộp ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định kinh phí bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức NHNN từ chênh lệch thu chi được xác định theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước được giao trong năm (là tỷ lệ giữa chênh lệch thu chi thực tế nộp ngân sách nhà nước trong năm và chênh lệch thu chi nộp ngân sách nhà nước được giao).

Thẩm quyền phê duyệt phương án khoán là Thủ tướng Chính phủ và được thực hiện hàng năm. NHNN lập phương án khoán, gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.