29/01/2023

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng cao gấp 2,7 lần cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng ít nên lãi gộp đạt 132 tỷ đồng tăng mạnh so với con số hơn 9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ hoạt động tài chính thu về 17,6 tỷ đồng doanh thu tăng mạnh so với con số 1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động liên kết không lỗ và chi phí QLDN giảm mạnh từ 67 tỷ đồng xuống còn hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Tân Tạo lãi sau thuế 119 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều con số lỗ sau thuế 8,3 tỷ đồng của quý 4 năm ngoái. LNST thuộc về công ty mẹ là hơn 118 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, Tân Tạo đạt hơn 936 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 44% so với cùng kỳ, LNST đạt 295 tỷ đồng tăng 65% so với năm 2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm qua của Tân Tạo.

Năm 2021, ITA đặt mục tiêu doanh thu 910 tỷ đồng và LNST đạt 237 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 103% mục tiêu về doanh thu và vượt 24% mục tiêu về lợi nhuận.