09/02/2023

Ngân hàng cho biết, năm 2020, dư nợ tín dụng dự kiến tăng 9% (theo kế hoạch NHNN giao), huy động vốn tăng khoảng 9%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu không quá 1,6%, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 7%. 

Năm 2020, ngân hàng sẽ hoàn thành Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và triển khai Chiến lược phát triển BIDV đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngân hàng cũng sẽ triển khai quan hệ hợp tác với cổ đông chiến lược KEB Hana Bank trong 6 lĩnh vực đã ký kết: Quản trị chiến lược phát triển ngân hàng; (ii) Quản lí hệ thống công nghệ và ngân hàng số; (iii) Tăng cường phát triển ngân hàng bán lẻ; (iv) Đa dạng hóa danh mục tài sản sinh lời; (v) Quản trị rủi ro; và (vi) Đào tạo & phát triển nguồn nhân lực.

Cuối năm 2019, ngân hàng có 10.212 tỷ đồng lợi nhuận trước chi trả cổ tức. BIDV dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%, tương đương với tổng giá trị hơn 2.815 tỷ đồng.

Năm 2020, BIDV tiếp tục trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 40.220 tỷ đồng lên 45.549 tỷ đồng. Bên cạnh việc phát hành 281,5 triệu cổ phần để trả cổ tức (tỷ lệ 7%), ngân hàng sẽ chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ 251,3 triệu cổ phần.